ALGEMENE LEVERINGS-EN BETALINGSVOORWAARDEN
ALGEMENE LEVERINGS-EN BETALINGSVOORWAARDEN
van de “International School for Human Chemistry”, onderdeel van
Gezondheid in Beweging te Den Hoorn, Nederland, hierna te
noemen “de School”. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel
onder nummer: 27371196. Gevestigd aan de Veenakkerweg 5
2635 NC te Den Hoorn Nederland. BTW nummer: 801819490.

Artikel 1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze
aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe
ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden van toepassing op
door ons aangegane overeenkomsten tot levering van onderwijs
en consultancy-adviezen aan onze klanten.Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over
“klant” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of
rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit
hoofde van een met ons gesloten les- of consultancy-overeenkomst,
of met ons een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met
name wordt onder “klant” verstaan degene in wiens opdracht en
voor wiens rekening adviezen worden gegeven of onderwijs wordt
verzorgd.Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan
uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks
tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.Indien ook de klant naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst,
zijn de voorwaarden van de klant niet van toepassing. Dit is alleen
anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden
van de klant niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, in
geval van conflict is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van
toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de
klant doet aan het voorgaande niet af.Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van
“levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het
verrichten van diensten, geven van onderwijs en overige
werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Offertes en bekendmaking onderwijsactiviteiten.
Al onze consultancy-offertes en onze gepubliceerde les- en
cursusprogramma’s dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen
aan de potentiële klant tot het doen van een aanbod of inschrijving
voor een lesactiviteit. Het cursusaanbod kan in de tijd variëren en
bindt ons derhalve op geen enkele wijze. De inschrijving voor een
cursus geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging
onzerzijds geacht wordt door ons te zijn aanvaard. Cursus
inschrijvingen worden door de School per e-mail of telefonisch aan
de klant bevestigd.Het door ons gedane aanbod blijft, evenals door ons in dit
verband gemaakte cursus- en lesmaterialen, ons eigendom, moet op
ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd
en/of aan derden worden afgegeven.
Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en
industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor. Het
voorgaande geldt met name ook ten aanzien van les- en
cursusmaterialen verzorgd door externe docenten.Bij consultancy opdrachten waarvoor kosten gemaakt zijn voor
de feitelijke aanvang van de werkzaamheden, kunnen de gemaakte
kosten aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst / annuleringsbeleid
Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij
een aan ons gegeven opdrachtbevestiging of inschrijving voor een
cursus of lesdag per email of schriftelijk hebben aanvaard. Een
overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het
moment waarop wij de bevestiging verzenden.De klant of cursist is aan zijn inschrijving of opdrachtbevestiging,
in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden na een periode
van 14 dagen na dagtekening van de inschrijving of
opdrachtbevestiging; of, (indien het een mondeling verstrekte
opdracht betreft) na het geven van deze opdracht.
U kunt voor betaling met creditcard of betaalpas gebruik maken van
onze beveiligde afrekenpagina’s. Het bedrag wordt afgerekend op
het moment dat u uw order plaatst en een bevestiging ontvangt.
De diensten zullen na ontvangst van uw betaling onmiddellijk
geleverd worden middels een bevestigings-email met daarin alle
informatie rondom de plaats, datum en tijdstip van de dienst in de
vorm van een cursus, lesdag, seminar of webinar.
Afzegging voor een cursus, lesdag of seminar dient minimaal een week
voor de start van de betreffende cursus, lesdag of seminar plaats te
vinden zonder kosten voor de klant. Afzeggingen daarna kunnen tot
gevolg hebben dat (een deel van) het cursusgeld wordt gefactureerd.
De School zal het verschuldigde lesgeld binnen 30 dagen na afzegging
terugstorten op de rekening van de cursist.De door ons aan de klant verzonden inschrijvings- of
opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten
overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht
met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij
binnen een week na dagtekening van onze opdrachtbevestiging of
inschrijvingsbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij
zich niet met de inhoud kan verenigen. In geval van de School geldt
daarbij het gepubliceerde programma en cursusaanbod als
referentie.Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt
en/of gedaan door de School of daaraan verbonden personen binden
ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen schriftelijk zijn
bevestigd.

Artikel 4. PrijzenOnze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk
en schriftelijk anders is overeengekomen. Door de overheid erkende
cursussen, of cursussen gegeven door het bij het CRKBO
ingeschreven Instituut kunnen van BTW vrijgesteld zijn.De in cursusprogramma’s, seminar aankondigingen, offertes,
contracten en opdrachtbevestigingen vermelde prijzen zijn
gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst
geldende kosten, inbegrepen heffingen van overheidswege.Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum
waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar vóór de dag
van de aanvang van de cursus, verhogingen in heffingen of
anderszins optreden, deze verhogingen aan de klant of cursist in
rekening te brengen. Ook behouden wij ons het recht voor om, in het
geval veranderingen in heffingen de prijs van de cursus te verhogen,
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren
zonder dat daarvoor gerechtelijke tussenkomst vereist is.

Artikel 5. Afleverings- en leveringstermijnenDe klant is gehouden de cursus, seminar of lesdag waarvoor is ingeschreven af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd om
zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de cursus-, lesof seminarprijs te vorderen, zonder de verplichting alsnog de cursus-,
les- of seminar activiteit opnieuw aan te bieden. 2. Voor levering
van management adviezen en onderwijsactiviteiten gelden de
levertijden zoals deze in de tussen partijen gesloten overeenkomst
overeengekomen zijn. Ten aanzien van cursussen, seminars of
lesdagen is vastgesteld dat de levering plaats zal vinden op de
gepubliceerde cursus-, les- of seminardagen. De School behoudt zich
nadrukkelijk het recht voor om, indien door overmacht (b.v. door het
niet kunnen komen van een buitenlandse spreker of door
natuurgeweld) een onderwijsactiviteit geen doorgang kan vinden,
deze activiteit niet door te laten gaan waarbij de klant het recht heeft
op hetzij restitutie van het betaalde cursus- of
lesgeld, of zich kan inschrijven voor de uitgestelde activiteit, of
mogelijkerwijze kan deelnemen als vervanging voor de gemiste
activiteit aan een andere onderwijsactiviteit van de School. Indien
door een gebrek aan belangstelling van klanten een
onderwijsactiviteit, van welke aard dan ook, geen doorgang kan
vinden, bericht de School minimaal 5 werkdagen voor de
desbetreffende les-, seminar of cursusdag aan de klant dat de
activiteit geen doorgang kan vinden. Ook in dit geval heeft de klant
het recht op hetzij restitutie van het betaalde cursus- of lesgeld, of de
klant kan zich inschrijven voor de uitgestelde activiteit of
mogelijkerwijze voor een andere onderwijsactiviteit van de School.Indien de opdracht of de cursus in gedeelten wordt uitgevoerd,
behouden wij ons het recht voor iedere levering als een afzonderlijke
transactie te beschouwen en af te rekenen.

Artikel 6. Vragen en klachten
Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de
educatieve dienst worden door de SCHOOL beantwoord binnen een
termijn van 5 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen,
worden door de SCHOOL per omgaande beantwoord met een
bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de student een
meer uitvoerig antwoord kan verwachten.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig,
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de SCHOOL,
nadat de student de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen
constateren. Klagen binnen 1 maand is in elk geval tijdig. Niet tijdig
indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de student zijn of
haar rechten ter zake verliest. Klachten zullen ten aller tijden
vertrouwelijk ik behandeling worden genomen.Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost
ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling
van artikel 8.Bewaartermijn klachtenDe klachtendossiers van studenten zullen tot minimaal twee jaar na
afsluiting van de klachtenafhandeling bewaard worden. Daarbij wordt
opgemerkt dat het termijn aanvangt vanaf de datum van afsluiting van
de klachtenprocedure.
Wanneer echter valt te voorzien dat men na afloop van tijd op de zaak
terugkomt of een claimindiening te verwachten valt, dan is een
langere termijn geoorloofd. Voor klachtendossiers kan in geval van het
verwachten van een claim een bewaartermijn van vijf jaar worden
ingesteld, daar het verjaringstermijn van een claim vijf jaar is.

Artikel 7. Klachtenprocedure
In het geval van klachten betreffende de organisatie, personen
die werkzaam zijn binnen de organisatie of medestudenten dient de
volgende procedure gevolgd te worden: Voor klachten betreffende de
organisatie dient in eerste instantie de betreffende docent
aangesproken te worden.Wanneer dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, wordt de
directie van de SCHOOL geïnformeerd en deze neemt het bindende
eindbesluit.

Artikel 8. Geschillenregeling
De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij
op grond van dwingend recht het recht van een ander land van
toepassing is.Geschillen tussen student en de School over de totstandkoming
of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door
de SCHOOL te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen
zowel door de student als door de SCHOOL aanhangig worden
gemaakt bij de persoon geschillencommissie dhr. R.L. Ijsseldijk.De persoon geschillencommissie neemt een geschil slechts in
behandeling, indien de student zijn klacht eerst overeenkomstig
het bepaalde in artikel 6 bij het SCHOOL heeft ingediend en dit
niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende
oplossing.Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de
klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 bij de
persoon geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding
verschuldigd a 150,00 euro.Wanneer de student een geschil voorlegt aan de persoon
geschillencommissie, is de SCHOOL aan deze keuze gebonden.Wanneer de SCHOOL een geschil wil voorleggen aan de persoon
geschillencommissie, moet hij eerst de student schriftelijk
vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord
gaat. De SCHOOL dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het
verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan
de gewone rechter voor te leggen.De persoon geschillencommissie doet uitspraak met
inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende
reglement. De beslissing van de persoon geschillencommissie
gebeurt in de vorm van een bindend advies.
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidDoor ons geleverde cursus- en lesmaterialen blijven ons
eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen
de klant aan ons verschuldigd is.Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, is het de
koper niet toegestaan lesmateriaal, adviezen en dergelijke aan
derden te verkopen of ter beschikking te stellen zonder onze
toestemming. Indien, met toestemming, lesmaterialen en dergelijke
ten behoeve van andere partijen dan de School worden gebruikt,
verplicht de klant zich een en ander van te voren met de School te
overleggen en daarbij deugdelijke afspraken omtrent intellectueel
eigendom en royalties met de School te maken. De klant is gehouden
de verkregen gelden uit eigendomsrecht en royalties onverwijld aan
ons over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is
verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan ons over te
dragen.Indien tengevolge van be- of verwerking door de klant ons
eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde lesmaterialen
verloren is gegaan of anderszins schade is geleden, is de klant
verplicht ten aanzien van de geleden schade een met het
schadebedrag overeenkomende bankgarantie te stellen.

Artikel 10. Betaling
Betaling dient te geschieden in Euro’s, contant op de School te
voldoen, of door overmaking op een door ons aangewezen
bank- of girorekening. Dit in het eerste geval onmiddellijk bij
aanvang van de cursus-, les- of seminardag(en), in het tweede
geval bij overmaking uiterlijk veertien dagen voor de aanvang
van de cursus, de lesdag of het seminar, dit alles tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.De creditcardhouder wordt per direct belast voor de transactieIndien de klant niet tijdig tot (algehele) betaling van het
verschuldigde uit de overeenkomst overgaat, is hij in verzuim
zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Wij
hebben dan het recht de nakoming van al onze verbintenissen
jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten
uit het gemene recht voortvloeiend.Indien de klant ten aanzien van betaling in gebreke blijft, zijn wij
gerechtigd voor alle nog te verrichten diensten en
onderwijsactiviteiten contante betaling voor aanvang van de
onderwijs- of advies- activiteit te verlangen. Ook zijn wij dan
gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te
ontbinden, waarbij op de klant evengoed de verplichting rust
tot nakomen van iedere financiële verplichting, onverminderd
ons recht op schadevergoeding. Bij niet nakomen van de
betalingsverplichting wordt vanaf 60 dagen na factuurdatum
een rentevergoeding gerekend van de wettelijke rente plus 2%,
berekend over het niet betaalde bedrag. Deze rente is
onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar. Alle
met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten
(met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen
ten laste van de klant/debiteur. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een
minimum van vijftig euro, alles exclusief omzetbelasting.Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek
eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in
mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op
de hoofdsom en de lopende rente.Indien in de financiële positie van klant na het tot stand komen
van de overeenkomst, doch voor de aflevering der adviezen of
onderwijsactiviteiten een aanzienlijke verslechtering optreedt,
zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere
uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de
betalingsvoorwaarden te vorderen.Wij kunnen onze vorderingen uit hoofde van alle transacties
overdragen aan een kredietverzekeraar naar keuze.

Artikel 11. Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid
buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de
overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet
toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht
wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke
aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan
grondstoffen, verhindering en onderbreking van de
transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, belemmeringen
veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale,
nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door
overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig
kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet
uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor
bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze.
Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding
aanspreken.

Artikel 12. Wettelijke garantie
Op al onze diensten geldt een
wettelijke garantie van 2 jaar.Artikel 13. Toepasselijk recht
Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane
overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.